'MR en OCC'

Ouders kunnen meedenken en hebben ook invloed op de werkwijze van de school. Dat kan op twee manieren: de oudercontactcommissie (OCC) en de medezeggenschapsraad (MR).

Medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap Onderwijs verplicht schoolbesturen tot het instellen van een medezeggenschapsraad, waarin ouders en team de gelegenheid krijgen tot overleg en inspraak. De MR bespreekt de algemene gang van zaken in de school met het team en de directie. De directie en het team hebben vooraf de instemming nodig van de medezeggenschapsraad voor enige in de wet genoemde onderwerpen, zoals het veranderen van de onderwijskundige doelstellingen van de school en de vaststelling of wijziging van het schoolplan.

Oudercontactcommissie (OCC)

De oudercontactcommissie is een groep ouders die andere ouders probeert te interesseren voor en betrekken bij wat er op school gebeurt. Ook helpen zij festiviteiten organiseren, geven ze advies aan het MR en aan het schoolteam, beheren ze de ouderbijdrage en werken ze op school als klassenouder.
Wilt u meer weten of ook helpen, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de OCC.