CBS Sjaloomschool

Visie

Visie op identiteit

De Sjaloomschool is een Protestants-Christelijke school. Vanuit christelijke normen en waarden geloven wij dat ieder kind mag zijn zoals hij of zij is. We leren respect te hebben voor elkaar en om een ander waardering te geven. We maken uw kind vertrouwd met de inhoud van de Bijbel en vertalen deze naar de tijd waarin wij leven. We beginnen en eindigen iedere dag met gebed en vieren christelijke feestdagen zoals Pasen en Kerst.

Visie op onderwijs

Ons onderwijs richten wij zo breed mogelijk in, zodat uw kind al zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Wij dagen leerlingen uit om nieuwsgierig, creatief en betrokken te zijn op basis van saamhorigheid en zingeving. Op school werken we daarom niet alleen aan vakken als taal, lezen en rekenen, maar ook aan lichamelijke ontwikkeling, zoals bewegingsonderwijs en gym, creatieve ontwikkeling, zoals tekenen en handvaardigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals leren omgaan met elkaar en emoties uiten. Als al deze ontwikkelingen in balans zijn, kan uw kind het beste leren, groeien en vooruitgang boeken. Hiermee bereiden wij het voor om later als zelfstandige, kritische, sociale en creatief-denkende mens zijn of haar eigen weg in de multiculturele samenleving te kunnen vinden.


Kernwaarden

Wij vinden het belangrijk dat wij een school zijn :

  • Waar kinderen zich geborgen en veilig voelen
  • Waar kinderen van en met elkaar leren
  • Waar we kinderen stimuleren om te presteren naar eigen kunnen
  • Waar we kinderen vormen in zelfstandigheid
  • Waar wij handelen vanuit christelijke normen en waarden
  • Waar wij passend onderwijs bieden
  • Waar ouders zich betrokken voelen
  • Waar de kwaliteit van het onderwijs optimaal is
  • Waar leraren zich volledig inzetten